حضور یک مربی و یک ورزشکار ایرانی در تیم ال اصیل ابوظبی امارات