پیشگامان کویر یزد مقام نخست هفت رشته از ده رشته برگزار شده را کسب کرد
باتوجه به درخواست سرمربیان تیم های ملی سرعت و نیمه استقامت ونزدیک بودن به مسابقات بازیهای آسیایی داخل سالن، ملی پوشان به اردو می آیند.